Witamy na stronie Stowarzyszenia OZONPoszukujemy osób do pracy na terenie Warszawy. Stanowisko: sprzedawca książek na stoisku handlowym.

Wymagania:
- komunikatywność,
- sumienność,
- I lub II grupa inwalidztwa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem OZON pod numerem telefonu: 513-677-456 lub wysyłanie ofert na ozonbiuro@onet.eu

Kilka słów o stowarzyszeniu

OZON - Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, powstało w lipcu 2002 roku z inicjatywy grupy osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, którzy powołując OZON kierowali się znaną maksymą sformułowaną przez Monteskiusza "Człowiek jest biedny nie dlatego, że nic nie ma. Jest biedny dlatego, że nie ma pracy".

Promujemy aktywną charytatywność, czyli zachęcamy niepełnosprawnych do podjęcia wyzwań na otwartym rynku pracy.

Stowarzyszenie finansuje swoją działalność ze składek członkowskich, hojności naszych darczyńców, udziału w projektach (europejskich i krajowych), dochodów z działalności statutowej, a także na pracy nieodpłatnej naszych członków i wolontariuszy, wśród których znaczną grupę stanowią osoby niepełnosprawne.
Stowarzyszenie posiada cztery placówki na terenie Polski Warszawa (Centrala), oraz oddziały w Częstochowie, Poznaniu i Radomiu.
OZON jest członkiem Workability Europe europejskiej platformy współpracy dostawców usług przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy.
W realizacji swoich celów Stowarzyszenie OZON współpracuje z wybitnymi specjalistami (psychologowie, pedagodzy, organizatorzy zatrudnienia, doradcy zawodowi, managerowie społeczni) ze wszystkich dziedzin związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Działalność Stowarzyszenia ma na celu dążenie do pełnej i skutecznej integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez:

- zmianę postaw i opinii osób niepełnosprawnych, społeczeństwa, a zwłaszcza pracodawców dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez uświadamianie im gospodarczych, społecznych i osobistych korzyści wynikających z idei pracy osób niepełnosprawnych. "OZON" upowszechnia opinię, że jak najszersza aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych leży w interesie nie tylko ich samych ale także jest zgodna ze strategicznym interesem gospodarczym całego społeczeństwa, w tym także pracodawców. Nasze motto brzmi: "Najlepszą formą pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych jest płatna praca",
- działanie na rzecz wdrożenia idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w obszarze zawodowej aktywizacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Społeczną odpowiedzialność biznesu wobec tej grupy obywateli postrzegamy przez pryzmat gotowości do zaoferowania im możliwości pracy na otwartym rynku, a tym samym zagwarantowania im równouprawnienia w zatrudnieniu a poprzez to szans i praw obywatelskich w realizacji swoich potrzeb i aspiracji życiowych,
- kreowanie polityki społecznej państwa sprzyjającej jak najszerszej aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej i uwzględniającej podstawowe założenia polityki społecznej Unii Europejskiej
- działanie na rzecz usuwania szeroko rozumianych barier (komunikacyjnych, architektonicznych, świadomościowych) uniemożliwiających lub utrudniających wejście osobom niepełnosprawnym na otwarty rynek pracy,
- aktywne, różnorodne wsparcie w procesie wchodzenia na rynek pracy osób niepełnosprawnych w tym m. in.: zatrudnienie wspierane, dostosowane do potrzeb rynku pracy szkolenia i kwalifikacje zawodowe, promocja, informacja i współpraca z pracodawcami,
- realizowanie zasady wysokiej skuteczności naszych działań ocenianych przez pryzmat osiągania celu strategicznego OZON jakim jest względnie trwałe zatrudnienie na otwartym rynku pracy
- nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski i krajów członkowskich Unii.

Nasza misja bierze swoje żródło także w dwóch jakże znamiennych faktach społecznych:

- zaledwie 5% pracodawców w Polsce deklaruje gotowość zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika
- ponad 83 % osób niepełnosprawnych jest biernych zawodowo, tzn. nie pracuje i nie podejmuje prób znalezienia płatnego zatrudnienia

Koleżanki i Koledzy!

Jak wszyscy wiemy, osoby niepełnosprawne często napotykają na problemy związane z różnego typu kwestiami prawnymi. Zgłaszają się do naszego Stowarzyszenia z prośbą o informację lub o naświetlenie danej sprawy i wyjaśnienie wątpliwości prawnych. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie dopomóc w siedzibie Stowarzyszenia, ale ponieważ niejednokrotnie sami korzystaliśmy z pomocy kancelarii notarialnej, mieszczącej się przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 31/33 w budynku hotelu Logos, możemy polecić jej usługi, tym bardziej że budynek i sama kancelaria przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Szeroka, duża kabina windy oraz wszelkie inne udogodnienia zainstalowane z myślą o osobach niepełnosprawnych w maksymalnym stopniu ułatwiają skorzystanie z porady prawnej i notarialnej. Nasze Stowarzyszenie organizowało w budynku, mieszczącym kancelarię notarialną, walne zebrania, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne, także poruszające się na wózkach. Uczestnicy tych spotkań byli bardzo zadowoleni z warunków lokalowych oraz z faktu tak doskonałego dostosowania budynku. Cieszymy się że takie placówki zaczynają powstawać w Warszawie, że znikają powoli bariery architektoniczne które uniemożliwiały dostęp osób niepełnosprawnych do tego typu porad. Warto skorzystać z fachowej pomocy w miłej atmosferze kancelarii. Polecamy.

Aktualności | Zarząd | Statut | Książka i Praca | Napisali o Nas | Projekty | Darczyńcy | Przetargi | EQUAL | Kontakt | Oferty pracy